Alexander Schubert - Media
.
Alexander Schubert
(c) video still, "Sweet Anticipation"
Alexander-Schubert-Unit-Cycle1 (c) video still, "Unit Cycle" Alexander-Schubert-Unit-Cycle2
(c) video still, "Unit Cycle"
Alexander-Schubert-Unit-Cycle4
(c) video still, "Unit Cycle"
Alexander-Schubert-Unit-Cycle5

(c) video still, "Unit Cycle"
Alexander-Schubert-Unit-Cycle6
(c) video still, "Unit Cycle"
Alexander-Schubert-Unit-Cycle8
(c) video still, "Unit Cycle"
Alexander-Schubert-Unit-Cycle9
(c) video still, "Unit Cycle"
Alexander-Schubert-Unit-Cycle10
(c) video still, "Unit Cycle"
Alexander-Schubert-Unit-Cycle11
(c) video still, "Unit Cycle"
Alexander-Schubert-Unit-Cycle12
(c) video still, "Unit Cycle"
Alexander-Schubert-Unit-Cycle3
(c) video still, "Unit Cycle"
Alexander-Schubert-Unit-Cycle7
(c) video still, "Unit Cycle"
Alexander-Schubert-Unit-Cycle7
(c) Star Me Kitten Score
Alexander-Schubert-F1
(c) F1 video still
Alexander-Schubert
(c) Supramodal Parser Light Automation